Tento e-shop je určen pouze firemním zákazníkům, koncovým spotřebitelům zboží nedodáváme. Děkujeme za pochopení.

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup zboží 

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) vydává společnost DANTEM s.r.o., se sídlem Patočkova 712/3, 169 00 Praha 6, IČ: 26421232, DIČ: CZ26421232, zapsaná obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 80910, (dále jen „Prodávající“), provozující internetový obchod (dále jen „Internetový obchod“).

2. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků, kterými mohou být právnické osoby či fyzické osoby - podnikatelé (všichni dohromady dále jen „Zákazník“ nebo „Kupující“). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy neupravené Obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem v platném znění.

3. Internetový obchod není určen koncovým spotřebitelům (fyzickým osobám nepodnikatelům) a na nákupy učiněné jeho prostřednictvím se nevztahuje zákon č. 634/1992 Sb. (o ochraně spotřebitele). Zboží prodávané Internetovým obchodem je specializované zboží určené výhradně pro speciální použití. 

II. Dodací podmínky

1. Dodací lhůta objednaného zboží je zpravidla od 3 do 21 pracovních dnů po uzavření kupní smlouvy, tj. po závazném potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího.

2. Ve výjimečných případech, nezávislých na vůli Prodávajícího, kdy ani s vynaložením veškeré odborné péče Prodávajícího nelze dodržet dodací lhůtu specifikovanou v odstavci 1 čl II. těchto Obchodních podmínek, si prodávající vyhrazuje právo dodací lhůtu prodloužit. V takovémto případě se Prodávající zavazuje neprodleně informovat Kupujícího o změně termínu doručení zboží.

3. Objednané zboží je zasíláno na adresu doručení prostřednictvím společnosti PPL.

4. K ceně objednávky bude připočteno poštovné pro zásilky s místem dodání v rámci České republiky dle aktuálního ceníku. Zaslání zboží do ostatních zemí bude řešeno individuálně.

5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

III. Kupní cena a platební podmínky

1. Uvedené ceny zboží nezahrnují DPH, která bude připočtena dle aktuálně platných zákonů.

2. Možné jsou tyto způsoby platby zboží: dobírkou. Ve výjimečných případech je po domluvě možné platbu provést i bankovním převodem.

3. V případě platby dobírkou je kupující povinen uhradit kupní cenu dopravci při převzetí zásilky. Prodávající je oprávněn požádat Zákazníka o úhradu zálohy na zboží.

IV. Reklamační lhůty

1. Záruční doba je 12 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí.

2. U vybraného zboží mohou být uvedené i jiné záruční podmínky, zpravidla vycházející ze záručních podmínek stanovených výrobcem zboží.

3. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady zboží. Z reklamace je vyloučeno zboží, které bylo poškozeno chybným používáním nebo chybnou či nedostatečnou údržbou, použitím neoriginálního spotřebního materiálu nebo manipulací v rozporu s uživatelskou či výrobní dokumentací.

V. Závěrečná ustanovení

1. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách Prodávajícího www.dantem.cz. Novější Obchodní podmínky ruší Obchodní podmínky dříve vydané.

2. Prodávající si vyhrazuje právo Obchodní podmínky kdykoli změnit či aktualizovat.

3. Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné k 9. listopadu 2018.